Daily Archives: 14.09.2014

Paris: Les grands boulevards – Đại Linh

             Les Grands Boulevards bắt đầu gần Quartier de la Madeleine ở phía tây

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này