Daily Archives: 11.09.2014

Paris: Les ponts et quais – Đại Linh

Vào lúc đêm xuống, lúc bạn đứng trên Pont de La Concorde

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này