Daily Archives: 29.01.2019

Cấp cứu tiền bệnh viện số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐUÔI NGỰA (SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL) Advanced Medical Life Support (AMLS) National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) Hội chứng đuôi ngựa (syndrome de la queue de cheval) là một thương tổn thần kinh, trong đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tiền bệnh viện, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này