Daily Archives: 31.01.2018

Các Nguyên tắc về cái tiến Chữ Quốc Ngữ – Lê Bá Vận.

Đơn giản hóa, là trở thành nghèo hơn. Một ngôn ngữ giàu và đẹp chính nhờ nó phức tạp. (To simplify, is to become poorer. A language is rich and beautiful precisely because it is complex)

Đăng tải tại Khảo luận | 1 bình luận