Daily Archives: 05.06.2017

Một vài không ảnh Huế vào những năm 40

Cầu Tràng Tiền Advertisements

Đăng tải tại Ảnh Việt Nam, Viết về Huế | Bạn nghĩ gì về bài viết này?