Daily Archives: 08.04.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG BÀN CHÂN (FRACTURE DU PIED) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud (PHẦN I) GÃY XƯƠNG SÊN (FRACTURE DE L’ASTRAGALE)

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này