Daily Archives: 24.03.2017

Venise (Phần VII) – Đại Linh

NHÀ THỜ SANTA MARIA DELLA SALUTE Ngôi nhà thờ đồ sộ Santa Maria Della Salute, trắng tựa sữa, như Théophile Gautier đã nhận xét như vậy, đã đứng gác từ hơn 350 năm nay ở cửa sông Grand Canal.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này