Daily Archives: 22.03.2017

Venise (Phần VI) – Đại Linh

PONTE DI RIALTO                         Cầu Rialto đuợc dựng lên ở trung tâm lịch sử của Venise.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này