Daily Archives: 24.01.2017

Trùng tu Bia Quốc Học: “Vì ai gây dựng cho nên nỗi này” ?

                  “…Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trong thấy mà đau đớn lòng“

Đăng tải tại Viết về Huế | Bình luận về bài viết này