Daily Archives: 23.01.2017

Cấp cứu tim mạch số 107 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG LOẠN NHỊP BỘ NỐI (ARYTHMIES JONCTIONNELLES) Adam D.Timmis Consultant en cardiologie Chest Hospital à Londre Anthony Nathan Consultant en cardiologie St Bartholomew’s Hospital à Londres Đó là những loạn nhịp trên thất thường gặp ; chúng thường kịch phát … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này