Daily Archives: 24.12.2016

Cấp cứu tim mạch số 96 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 2, MOBITZ II (SECOND-DEGREE, MOBITZ II AV BLOCK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Một người đàn ông 58 tuổi được mang đến khoa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này