Daily Archives: 09.12.2016

Chương trình PISA (Program for International Student Assessment )

Chương trình PISA là một tập hợp các nghiên cứu được tiến hành bởi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) để đo lường hiệu quả hệ thống giáo dục của các nước thành viên và không thành viên. Các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này