Daily Archives: 06.10.2016

Intensive care medecine số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC THUỐC PHIỆN (INTOXICATION AUX OPIACÉS) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Nhóm này gồm những alcaloide thiên nhiên hay bán thiên nhiên của opium, những dẫn xuất của cây thuốc phiện (pavot) và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này