Daily Archives: 28.09.2016

Intensive care medecine số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC THUỐC TRỪ SÂU (INSECTICIDES ORGANOPHOSPHORES ET CARBAMATES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Những thuốc trừ sâu này rất được sử dụng. Vài chất cùng loại đã được phát triển như khí chiến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này