Daily Archives: 12.09.2016

Lyon (Phần III) – Đại Linh

COLLINE DE FOURVIERENgọn đồi lịch sử này là nơi được định cư đầu tiên ở Lyon. Chính ở đây đã là điểm khởi đầu của tất cả và sẽ từ nơi nầy chúng ta bắt đầu cho cuộc đi dạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này