Daily Archives: 09.09.2016

Intensive care medecine số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY THẬN CẤP TÍNH (INSUFFISANCE RENALE AIGUE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Suy thận cấp tính là do một sự biến đổi đột ngột của lọc vi cầu, gây nên urê-huyết (urémie). Các nguyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này