Daily Archives: 26.08.2016

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHIỄM TOAN XETON ĐÁI ĐƯỜNG (DIABETIC KETOACIDOSIS) D. Santelli A. Bourgoin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille I. SINH LÝ BỆNH

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này