Daily Archives: 24.07.2016

Marseille phần III – Đại Linh

FORT SAINT JEAN Fort Saint Jean bao gồm Tour Carré (còn gọi là Tour du Roi René), Tour du Phare (còn gọi là Tour du Fanal) và các thành luỹ (fortifications) mà nhiệm vụ là trấn giữ cửa bắc của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này