Daily Archives: 15.07.2016

Intensive care medecine số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN III NHỒI MÁU CƠ TIM VỚI ĐOẠN ST CHÊNH LÊN STEMI (ST ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION) Sự hoại tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này