Daily Archives: 04.07.2016

Airway management số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NỘI THÔNG KHÍ QUẢN (INTUBATION ENDOTRACHEALE) Professeur Pierre Mols Chef du service des Urgences et du SMUR CHU Saint-Pierre Université libre de Bruxelles (ULB) Nội thông khí quản (intubation endotrachéale) đầu tiên đã được mô tả bởi AndrécVésale trong “ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này