Daily Archives: 29.06.2016

Intensive care medecine số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH (ANGOR INSTABLE, NSTEMI) Thuật ngữ cơn đau thắt ngực không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này