Daily Archives: 24.06.2016

Airway management số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NỘI THÔNG KHÍ QUẢN (INTUBATION) G. Kierzek Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris. I/ ĐỊNH NGHĨA Nội thông khí quản (intubation trachéale) nhằm thiết đặt qua lỗ thanh môn (orifice glottique), dưới soi thanh quản, một ống thông khí quản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này