Daily Archives: 17.06.2016

Cấp cứu tim mạch số 79 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH KHÔNG CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN (SYNDROME CORONAIRE AIGU SANS SUS-DECALAGE DU SEGMENT ST) L. AMEUR F. ADNET F. LAPOSTOLLE SAMU 90 Hôpital Avicenne Bobigny A. NHẬP ĐỀ Những hội chứng động mạch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận