Daily Archives: 13.06.2016

Intensive care medecine số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (SYNDROME CORONARIEN AIGU) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN I Từ ngữ hội chứng động mạch vành cấp tính (syndrome coronarien aigu) có khuynh hướng tập hợp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này