Daily Archives: 10.04.2016

Cấp cứu chỉnh hình số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP BÁNH CHÈ (LUXATION TRAUMATIQUE DE LA ROTULE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Hơn 80% những trường hợp trật khớp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này