Daily Archives: 04.04.2016

Cấp cứu chỉnh hình số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY CẲNG TAY (FRACTURE DE L’AVANT BRAS) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Gãy cẳng tay được giới hạn từ mấu nhị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này