Daily Archives: 24.11.2015

Cấp cứu tim mạch số 70 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM SUNG HUYẾT VÀ PHÙ PHỔI CẤP CONGESTIVE HEART FAILURE AND ACUTE PULMONARY EDEMA Chadwick Miller, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem North Carolina. Phù phổi cấp là một trong những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này