Daily Archives: 05.10.2015

Cấp cứu dị ứng số 4 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) Vincent J. Markovchick, M.D Director, Emergency Medical Services Denver Health Professor of Surgery Division of Emergency Medicine University of Colorado Denver, Colorado 1/ ĐỊNH NGHĨA PHẢN VỆ Tính quá mẫn hay phản vệ (anaphylaxis) là một phản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này