Daily Archives: 25.04.2015

Một vài hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa

Phi trường Tân Sơn Nhất

Đăng tải tại [-] | 1 bình luận