Daily Archives: 06.04.2015

Cấp cứu lão khoa số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SỐT Ở NGƯỜI GIÀ (FIEVRE RECENTE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Sự xuất hiện một tăng thân nhiệt ở một người già tạo nên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này