Daily Archives: 09.03.2015

Cấp cứu lão khoa số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG CƠN ĐỘNG KINH (CRISES EPILEPTIQUES) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Cơn động kinh là hậu quả của một sự phóng điện neurone quá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này