Daily Archives: 19.01.2015

Cấp cứu chỉnh hình số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG BÀN TAY TRAUMATISME DE LA MAIN NHỮNG TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG CHO PHÉP MỘT ĐIỀU TRỊ CHUYÊN KHOA TRÌ HOÃN (SITUATIONS CLINIQUES AUTORISANT UNE PRISE EN CHARGE SPÉCIALISÉE DIFFÉRÉE) P. Roure Centre Médico-Chirurgical Paris V Paris NHẬP ĐỀ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này