Daily Archives: 10.01.2015

Cấp cứu lão khoa số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGÃ NGẪU NHIÊN (CHUTES ACCIDENTELLES) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Ngã ngẫu nhiên (chute accidentelle) được định nghĩa như là hành động ngã xuống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này