Daily Archives: 17.12.2014

Cấp cứu chấn thương số 45 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG (SPINAL CORD INJURIES) J. Paul Elliot, M.D Clinical Assistant Professor Department of Neurosurgery University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado Sanjay Misra Assistant Professor Department of Neurosurgery Denver Health Medical Center Denver, Colorado 1/ SỰ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 1 phản hồi