Daily Archives: 03.12.2014

Cấp cứu chấn thương số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VỠ XƯƠNG SỌ VÀ NHỮNG THƯƠNG TỒN TRONG SỌ (FRACTURES DU CRANE ET LESIONS INTRACRANIENNE) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique 1. VỠ XƯƠNG SỌ Khi đầu đụng phải một vật hay nhận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này