Daily Archives: 15.10.2014

Cấp cứu lão khoa số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG RỐI LOẠN NHỊP (TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Những rối loạn nhịp và dẫn truyền tác hại đến 30% … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này