Daily Archives: 24.08.2014

Cấp cứu lão khoa số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG TRẠNG THÁI KHÓ Ở VÀ MẤT TRI GIÁC NGẮN (MALAISES ET PERTES BREVES DE CONNAISSANCE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Mặc dầu trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?