Daily Archives: 20.08.2014

Cấp cứu lão khoa số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẠNG THÁI KÍCH ĐỘNG (ETAT D’AGITATION, AGRESSIVITE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Sự kích động tâm thần-vận động (agitation psychomotrice) là một tình trạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này