Daily Archives: 24.07.2014

Paris: Les Palais – Đại Linh

PALAIS-BOURBON(ASSEMBLEE NATIONALE) Palais-Bourbon mang chữ ký của 4 kiến trúc sư nổi tiếng : Giardini bắt đầu xây dựng vào năm 1722, Lassurance tiếp tục, Aubert và Gabriel chấm dứt công trình vào năm 1728.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này