Daily Archives: 17.07.2014

Cấp cứu lão khoa số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (INSUFFISANCE CORONAIRE AIGUE) Bertrand François Professeur de la faculté de médecine de Nice Pras Pierre Chef de service de gérontologie clinique CHU de Nice Chúng ta nói không phân biệt nhồi máu cơ tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận