Daily Archives: 06.04.2014

Cấp cứu chỉnh hình số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT KHỚP KHUỶU (LUXATION DU COUDE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud Ta phân biệt các trật khớp sau thuần túy (luxation … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này