Daily Archives: 21.03.2014

Cấp cứu hô hấp số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY HÔ HẤP MÃN TÍNH MẤT BÙ (INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE DECOMPENSEE) Olivier Diez, Nadia Smail CHU Purpan, Toulouse Lionel Nace SMUR de Nancy, CHU Igor Auriant CHU de Rouen François Dolveck SMUR de Garches PHẦN II

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này