Daily Archives: 23.02.2014

Một vài hình toàn cảnh chụp ở Việt Nam

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa … Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ !

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này