Daily Archives: 19.09.2013

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp (chương 13, phần 3 đến phần 11) – BS Nguyễn Văn Thịnh

Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – chương 13, phần III – BS Nguyễn Văn Thịnh Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – chương 13, phần IV – BS Nguyễn Văn Thịnh Hồi sức Tim-Phổi cao cấp – chương 13, phần V … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này