Daily Archives: 11.03.2013

Carnaval de Rio 2013

Carnaval de Rio là một lể hội rất phổ thông ở Ba Tây, được tổ chức hàng năm trong suốt 5 ngày. Đây củng là một sự kiện quan trọng của thành phố Rio de Janeiro và đã trỡ thành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này