Daily Archives: 28.01.2013

Choáng số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM VA SỐC TIM (INSUFFISANCE CARDIAQUE ET CHOC CARDIOGENIQUE) Jean-Louis Vincent Chef du service des soins intensifs Hôpital Erasme SUY TIM (INSUFFISANCE CARDIAQUE) Suy tim có thể được định nghĩa như là tim không có khả năng đẩy một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Choáng, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận