Daily Archives: 20.01.2013

Sepsis số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG NHIỄM KHUẨN : CẬP NHẬT HÓA THÁI ĐỘ ĐIỀU TRỊ CHOC SEPTIQUE : CONDUITE THERAPEUTIQUE ACTUALISE B.Vallet (Hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille) E.Wiel (SAMU Régional de Lille, CHRU de Lille) G. Lebuffe (SAMU Régional de Lille, Hôpital Claude-Huriez) P. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Sepsis | Bình luận về bài viết này