Daily Archives: 05.09.2012

Hồi sức Tim – Phổi cao cấp – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHƯƠNG 10 THUỐC (LES MEDICAMENTS) PHẦN II NHỮNG THUỐC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THỜI KỲ TRƯỚC KHI NGỪNG TIM (ANTIARRHYTHMIC DRUGS USED IN THE PERI-ARREST PERIOD) I/ ADENOSINE (ADENOCOR, amp iv 6mg/2ml)                CÁC CHỈ ĐỊNH     LIỀU LƯỢNG  Tim … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Hồi sức Tim-Phổi cao cấp | Bình luận về bài viết này