Daily Archives: 17.08.2012

Xuôi giòng Ngự Hà, Thành Nội – Huế

Là người Huế, ai mà không ít nhứt đã từng đôi ba lần có dịp đi qua mấy cái cống trong Thành nội như Lương Y, Cầu Kho, Hắc Báo, Vĩnh Lợi…                                                                     Cống Lương Y

Đăng tải tại Viết về Huế | 2 bình luận