Daily Archives: 23.05.2012

Rome (4) Forum Romain

Trong gần một thiên niên kỷ, forum (Foro Romano) là trái tim của Rome cổ đại và là trung tâm thần kinh của một đế quốc mở rộng sự thống trị lên một phần lớn của thế giới. Phế tích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này